REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO F.H.U „DUET”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin butiku internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na
jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez profil na
Facebooku oraz Instagramie pod nazwą „Whynotnew” Sprzedawcy, jak również zasady świadczenia
przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanych powyżej portali
społecznościowych.

§2. DEFINICJE

Sprzedawca, Administrator, Administrator danych osobowych – F.H.U „DUET” Zofia Kawa z
siedzibą 34-143 Lanckorona, ul. Kalwaryjska nr 81, posługujący się numerem NIP 5512083799,
REGON 121136042.
1) Butik – sklep internetowy, który działa pod nazwą „Whynotnew” poprzez sklep internetowy i
profile społecznościowe na Facebooku oraz Instagramie i prowadzi na terenie Polski sprzedaż
wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca.
a) Butik stacjonarny mieści się pod adresem:
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Adama Mickiewicza nr 1
2) Profile sprzedającego – profile firmowe w internecie znajdujące się na platformach Facebook
oraz Instagram działających pod nazwą Whynotnew
3) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
4) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Butik skompletuje zamówienie i dokona jego
wysyłki w sposób wybrany przez Klienta.
5) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają
zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
6) Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7) Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na profilach firmowych w internecie, które
mieszczą się profile sprzedającego, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich
zakupu.

§3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta Zamówienia za pomocą bezpośredniej wiadomości do Sprzedawcy w wyżej wymienionych
profilach sprzedającego w sklepie internetowym i portalach społecznościowych.
2) Cena Produktu uwidoczniona na stronach Butiku w portalach społecznościowych podana jest w
złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego

przedmiotem Zamówienia, nie zawierająca kosztów dostawy (w tym opłat za transport, dostarczenie i
usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, równocześnie informuje o obowiązku ich uiszczenia, Klient
jest informowany na profilach społecznościowych Butiku oraz w sklepie internetowym w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
Sprzedaży.
3) Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Butiku Internetowym za pomocą Formularza Zamówień,
3a) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia w Butiku Internetowym mieszczącym się na wybranym profilu
sprzedającego,
3b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości
e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości
e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z Regulaminem, o której mowa w
pkt. 3b. Regulaminu.

§4. SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY, ODBIORU PRODUKTU ORAZ KOSZTÓW
Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aktualne informacje
na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza w sklepie internetowym i na profilach
w mediach społecznościowych, w których posiada swoje profile.
1) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy Produktu w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe są wskazywane
Klientowi w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
2) Usługa odbioru osobistego Produktu przez Klienta jest bezpłatna.
3) Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu poprzez
przesyłkę kurierską, odbiór osobisty, który dostępny jest w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, a to
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Adama Mickiewicza nr 1.
4) Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu
lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych
terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może
przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w
następujący sposób, a to:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych
lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
b) Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru
osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 dni roboczych,

chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W
przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest
najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 dni roboczych. O gotowości Produktu
do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu
gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób w przypadku wyboru
przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą od dnia
uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

§5. ZWROTY, WYMINANY PRODUKTU

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U z 2014 roku, poz. 827)
Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w butiku bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od
daty otrzymania przesyłki.Podnieść należy, iż warunkiem zwrotu jest idealny stan towaru, nie noszący
śladów użycia. Do zwracanego produktu należy załączyć dokument potwierdzający zamówienie
(paragon) oraz wypełniony formularz zwrotny. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania,
równocześnie musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Towar nie spełniający powyższych
warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. Należność zostanie zwrócona przelewem bankowym na
wskazane przez Klienta konto w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru. W
razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od klienta. Wobec powyższego butik
nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.Paczkę zwrotną należy przesłać na adres butiku, którego
adres znajduje się w petitum regulaminu. Powyższe stwierdzenia, równocześnie tyczą się produktów
przeznaczonych do wymiany, przepisy są stosowane analogicznie jak w wypadku zwrotu, nie obejmując
zwrotu należności za towar, lecz wymianę towaru na taki sam produkt, bądź za dopłatą droższy
ewentualnie w takiej samej cenie inny produkt w butiku Sprzedającego. Sprzedający oświadcza, iż nie
ponosi odpowiedzialności za koszty przesyłki z uwagi na wymianę towaru, powyższe zobowiązanie
należy do Kupującego.

§6. REKLAMACJA PRODUKTU

W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do
reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres email:
why.not.new.store@gmail.com, ewentualnie na adres korespondencyjny sklepu stacjonarnego tj; 34-
130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Adama Mickiewicza nr 1.
Należy zaznaczyć, iż zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane, a to;

1)imię i nazwisko,
2) adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer
telefonu),
3) przedmiot reklamacji, 4) przyczynę reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie w kolejności przyjęć. O rezultacie
reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu
reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej na adres wskazany przez Użytkownika.
W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru
lub wymiany towaru wolny od wad, a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.

Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
Kupujący oświadcza, iż pokrywa koszty wysyłki produktu, którego dotyczy reklamacja, bądź
zobowiązuje się dostarczyć produkt bezpośrednio do sklepu stacjonarnego.

Sprzedający ma czas 30 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie kupującego o rezultacie.

§8. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Kupującego. Podane
przez Kupującego dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu
realizacji złożonego zamówienia.

§9. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Klient zobowiązuje się w szczególności do:
1) przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających z
rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych
Administratora oraz osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,
2) powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz sprzecznych z
Regulaminem,
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać
funkcjonowanie profili internetowych Butiku.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

Umowy wiążące poprzez poprzez sklep internetowy i profile społecznościowe sprzedającego zawierane

są w języku polskim i angielskim.